+421 911 994 996
general Terms and conditions

Imperia Fitness s. r. o.,

Prevádzka: OC MAX, Gen. M.R Štefánika 426

911 01 Trenčín

IČO 52 365 824 , IČ DPH SK2121012872 ,

tel.: 0911 994 996, e-mail: info@imperiafitness.sk

IMPERIA FITNESS

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Prevádzkovateľ: Imperia Fitness, s.r.o., Gen. M.R Štefánika 422/84, 911 01 Trenčín

Vypracovaný dňa …................. Posúdený dňa __________

….............................................

konateľ Imperia Fitness s.r.o.

…......................................

regionálna hygienička

Prevádzkový poriadok

čl. I

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

obchodné meno: Imperia Fitness s. r. o.

sídlo: Gen. M.R. Štefánika 422/84, 911 01 Trenčín

IČO: 52 365 824

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38321/R

(ďalej len „Prevádzkovateľ)

čl. II

Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom „fitness“, najmä služby posilňovne, fitness, kardio zóny, skupinových cvičení : joga, pilates, aerobik, tanec, cvičenie pre deti, a iné služby v rámci telesnej kultúry v obchodnom centre MAX, na adrese Gen. M.R. Štefánika 426, 911 01 Trenčín (ďalej len „fitness centrum“). Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky fitness centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. V. tohto prevádzkového poriadku. Do jednotlivých prevádzok nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity jednotlivých prevádzok (kapacitu jednotlivých prevádzok určí Prevádzkovateľ). Klientom sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto prevádzkového poriadku.

Celková rozloha fitness centra: 655,30 m2

Vo fitness centre sa nachádzajú priestory pre nasledujúce služby:

1. recepcia a bar:

- recepcia sa nachádza bezprostredne po vstupe do fitness centra a slúži ako kontaktné miesto pre klientov s personálom fitness centra a na predaj doplnkového tovaru v bare.

- všetci klienti, vchádzajúci do fitness centra, prechádzajú priestorom recepcie alebo cez turnikety umiestnene vedľa recepcie

- recepcia má rozlohu 46,03m2

- v priestore recepcie sa nachádza oddychová zóna, pozostávajúca z 3 stolov, rohovej sedačky a kresiel

- príručný sklad, slúžiaci na uskladnenie doplnkového tovaru, predávaného v bare (balené nápoje) a priestor na uskladnenie čistého prádla

2. šatne pre ženy a mužov:

Šatne sú samostatné pre mužov a ženy. V šatniach sa nachádzajú sprchy, sociálne zariadenie, samostatné uzamykateľné skrinky s lavičkami a lavičky. Skrinky sú uzamykateľné PIN kódom, ktorý si klient volí sám

Popis šatne pre mužov:

- rozloha: 28,70m2 vrátane spŕch a sociálnych zariadení

- počet samostatných skriniek: 48

- počet spŕch: 4

- sociálne zariadenie: 2 WC + 1 pisoár

Popis šatne pre ženy:

- rozloha: 43,8m2 vrátane spŕch a sociálnych zariadení

- počet samostatných skriniek: 50

- počet spŕch: 4

- sociálne zariadenie: 2

3. fitness zóna

- priestor pre fitness je o rozlohe 441,17 m2

- vo fitness zóne sa nachádza 12 kardio zariadení a ďalšie rôzne posilňovacie stroje pre

35 cvičencov

- miestnosť pre skupinové cvičenia má rozlohu 85 m2 je určená maximálne pre 15 cvičencov a 1 trénera/inštruktora

4. kancelária

Kancelária pre manažment fitness centra o rozlohe 10,6 m2, súčasťou je aj príručný sklad, slúžiaci na uskladnenie doplnkového baleného tovaru, predávaného v bare.

Všetky miestnosti sú opatrené protišmykovou plávajúcou podlahou, gumovou podlahou respektíve protišmykovou podlahou z keramickej dlažby.

čl. III

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

Dispozične sú priestory fitness centra členené na jednotlivé prevádzky: posilňovňa, skupinové cvičenia. (ďalej len „Prevádzky“). Priestory jednotlivých prevádzok musia byť v čase poskytovania služieb v zmysle čl. VII udržiavané v čistote a poriadku. Pri používaní náradí a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú klienti povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia návštevníkov. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie prevádzky je zabezpečené prevádzkovateľom. Lekárnička umiestnená na recepcii prevádzky je vybavená základným zdravotníckym materiálom a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom v priestoroch fitness centra je vyvesený na viditeľnom mieste v priestore recepcie.

čl. IV

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia

1. Klient fitness centra je oprávnený využívať jednotlivé prevádzky fitness centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. V. tohto prevádzkového poriadku.

2. Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobu platby za zvolený druh služby.

3. Využívať jednotlivé prevádzky fitness centra smie len osoba staršia ako 15 rokov, osoba mladšia smie tento druh služby využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov /napríklad tréner/. V prípade, kedy zodpovednosť za osobu mladšiu ako 15 rokov preberá v rámci vedenej hodiny inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu zodpovednosti vstupom osoby do miestnosti a jej prevzatiu inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb osoby mladšej ako 15 rokov zodpovedný doprovod.

4. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú deti pohybovať po prevádzkach fitness centra, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.

5. Do fitness centra je so súhlasom Prevádzkovateľa oprávnená vstúpiť taktiež návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa a ktorá nevstupuje do fitness centra za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná behom svojho pobytu vo fitness centre dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

Osoby, ktoré nesmú využívať fitness centrum

Do fitness centra je zakázaný vstup osobám:

- so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,

- v podnapitom stave,

- pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok,

- v špinavom oblečení, nevhodnej obuvi, alebo zjavne nevhodnom oblečení, alebo vzbudzujúcom verejné pohoršenie

- osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu (viď bod. 9 tohto článku).

6. Zamestnanci Prevádzkovateľa Fitnes Centra a osoby poverené Prevádzkovateľom Fitnes Centra k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku v Fitnes Centre /ďalej len „personál“/ sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 5 tohto článku, aby Fitnes Centrum opustili. To sa týka i klientov, ktorí svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov Fitnes Centra v jeho riadnom užívaní. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť z Fitnes Centra vyvedený.

7. V celom Fitnes Centre platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch Komplexu je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov Fitnes Centra v jeho riadnom využívaní v zmysle bodu. 6 tohto článku.

8. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Fitnes Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

9. Klienti sú ďalej povinní:

• riadiť sa pokynmi personálu a vedenia.

• v priebehu využívania fitness centra používať vhodne športové oblečenie, čistú športovú obuv, športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaní príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory fitness centra

• šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzkovateľa a nepoškodzovať priestory a majetok fitness centra

• po ukončení cvičenia rešp. skupinového cvičenia uložiť použité náradie na miesto jemu určené (neprenášať náradie a nevynášať náradie z priestoru fitness centra),

• používať pri cvičení v priestoroch fitness centra uterák

• očistiť kardio stroje po použití

• v prípade porušenia niektorej z povinností, uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je povinný opustiť priestory fitness centra, inak môže byť Prevádzkovateľom udelený zákaz vstupu.

10. Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch fitness centra, alebo z technických, či personálnych príčin.

11. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktoroukoľvek časť fitness centra inej osobe alebo osobám.

čl. V

Platobné podmienky

Klienti sú oprávnení využívať fitness centrum len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a produktov (tovaru) zakúpených vo fitness centre. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným Prevádzkovateľom fitness centra, ktorý je vždy dostupný na recepcii a webovej stránke. Prevádzkovateľ fitness centra je oprávnený kedykoľvek uskutočniť zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru.

čl. VI

Všeobecné podmienky

1. Klient sa pri vstupe do fitness centra preukáže Imperia Fitness kartou alebo použije Imperia Fitness kartu na priamy vstup cez turniket. Ostatní platiaci klienti pri vstupe do fitness centra uhradia vstupné. Vstupné môže byť uhradené platbou v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou z kredit konta.

2. Všetky platené služby a produkty fitness centra, ktoré nie sú v cene vstupu resp. sú nad rámec Klient uhrádza pred poskytnutím v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou z kredit konta.

3. Služby a tovar nad rámec vstupu, ktoré klient odoberá počas návštevy fitness centra sa zaznamenávajú do systému. Klientovi sú stiahnuté z kredit konta, platene v hotovosti, alebo platobnou kartou po uzatvorením účtu pri odchode Klienta.

4. Klient si pri platbe v hotovosti vždy po zaplatení prepočíta výdavok. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Klienti využívajúci platbu z kredit konta, ktorí nemajú dostatočný zostatok na kredit konte, uhradia službu alebo tovar platbou v hotovosti (resp. prostredníctvom platobnej karty) na recepcii. Klient je oprávnený uskutočniť úhradu ceny služieb a ďalších produktov zakúpených vo fitness centre v hotovosti.

5. Platba z kredit konta môže byť realizovaná len na základe predloženia čipovej karty Klienta.

6. K úschove vecí v šatniach slúžia skrinky s pin kódom. Klienti sú povinní používať skrinky jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znehodnoteniu. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi jej poškodením, alebo znehodnotením.

7. K úschove cennosti slúžia trezory so zámkami umiestnene zo zadnej strany recepcie. Klienti sú povinní používať trezory jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu a znehodnoteniu. Klient je povinný riadne opatrovať kľúč od trezoru. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi jeho stratou, poškodením, alebo zneužitím.

8. Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú.

9. Klient je povinný pri odchode trezor vyprázdniť a nechať ho odomknutý. Prevádzkovateľ má právo trezor, ktorý zostane zamknutý i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať trezor prázdny a odomknutý.

10. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 14 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke alebo trezore skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude prevádzkovateľ účtovať Klientovi manipulačný poplatok 10,00 eur.

11. Prevádzkovateľ je so súhlasom Klienta oprávnený údaje o Klientovi zhromažďovať na základe rozhodnutia Úradu pre ochranu osobných údajov.

Platba ceny vybraných služieb sa realizuje nasledovnými spôsobmi:

1. Platbou v hotovosti, alebo ekvivalentom, ktorý Prevádzkovateľ prijíma, formou zaplatenia jednorazového vstupného do fitness centra (ďalej len „platba v hotovosti“).

2. Platobnou kartou.

3. Platbou z kredit konta.

4. Platbou z firemného konta.

5. Formou predplatenej rezervácie služieb.

Platba z kredit konta

Platba z kredit konta je formou dlhodobého predplatenia služieb poskytovaných Prevádzkovateľom fitness centra podľa platného cenníku a iných produktov (tovaru) predávaných Prevádzkovateľom v objekte fitness centra. Platba z konta umožňuje majiteľovi konta právo na zľavu zo zakúpeného spotrebného tovaru podľa platného cenníka.

Podmienky zriadenia kredit konta:

1. Klient zaplatí v prospech kredit konta vklad.

2. Minimálny zriaďovací vklad je 20,00 eur.

3. Klient poskytne informácie: meno a priezvisko a dátum narodenia, mailovú adresu a tel. číslo.

4. Z dôvodu identifikácie Klienta, tento umožní Prevádzkovateľovi odfotenie tváre.

5. Pri zriadení konta obdrží Klient: neprenosnú Imperia Fitness čipovú kartu, ktorá nesie evidenčné číslo, meno a priezvisko.

6. Klient zaplatí za každú novo vydanú Imperia Fitness kartu, alebo jej duplikát, poplatok 5,00 eur.

Obnova kredit konta:

1. Minimálny vklad pri doplnení je 20,00 eur.

2. Doplnenie kredit konta sa realizuje platbou v hotovosti alebo platobnou kartou obsluhe recepcie, v priestoroch fitness centra, spolu so súčasným predložením čipovej karty.

3. O dobití a novom zostatku konta obdrží návštevník od obsluhy recepcie potvrdenie.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať klientom bonusy ku vkladom na konto (napr. podľa výšky vkladu) podľa platného cenníka.

Zablokovanie konta:

1. Klient je v prípade straty alebo krádeže Imperia Fitness karty oprávnený kedykoľvek kartu zablokovať.

2. Pre zablokovanie konta je Klient povinný obsluhe fitness centra nahlásiť meno a priezvisko a evidenčné číslo, na ktoré je konto vedené.

3. K zablokovaniu príslušného konta dôjde do 1 hodiny od nahlásenia požiadavky oprávnenou osobou k zablokovanie konta.

4. Zablokovanie sa realizuje osobne písomnou žiadosťou u obsluhy recepcie Fitnes Centra, alebo telefonicky na tel. č. 0911 994 996 alebo e-mailom na adrese: info@imperiafitness.sk.

Zrušenie kredit konta:

1. V prípade zrušenia konta vráti Prevádzkovateľ Klientovi nevyčerpanú čiastku vkladu.

2. Manipulačný poplatok za zrušenie a vyúčtovanie konta, či iné pohľadávky je 10,00 eur.

3. Nevyčerpanú čiastku vkladu vyplatí Prevádzkovateľ Klientovi najneskôr do 5 pracovných dní v kancelárií Prevádzkovateľa.

Platba z firemného konta

Podmienky zriadenia konta:

1. Štatutárny orgán právnickej osoby, alebo fyzická osoba – podnikateľ (ďalej len „Firma“) je oprávnený zriadiť si pre svojich zamestnancov a členov orgánov právnických osôb za účelom predplatenia úhrady služieb firemné konto.

2. Pri zriadení firemného konta je Firma povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť nasledujúce informácie: obchodné meno Firmy, sídlo príp. miesto podnikania a IČO.

3. Vystavenie písomnej objednávky, v ktorej sa Firma zaviaže zriadiť firemné konto so zriaďovacím zostatkom, minimálne vo výške 20,00 eur. V objednávke bude ďalej uvedený počet osôb a menný zoznam (zamestnancov a členov orgánov Firmy) oprávnených čerpať služby z firemného konta.

4. Prevádzkovateľ na základe písomnej objednávky vystaví Firme faktúru. Firemné konto bude naplnené na požadovanú výšku zostatku, uvedenú v písomnej objednávke, okamžite po prijatí sumy, ktorú Prevádzkovateľ fakturoval Firme, na bankový účet Prevádzkovateľa a po podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia. Originál faktúry bude Firme zaslaný poštou alebo odovzdaný osobne. Objednávateľ, alebo ním splnomocnená osoba vyzdvihne na recepcii fitness centra Imperia Fitness čipové karty v počte zodpovedajúcom počtu osôb oprávnených čerpať služby z firemného konta alebo podľa dohody Prevádzkovateľa a Firmy.

5. V prípade, že Firma bude v omeškaní so zaplatením faktúry dobu dlhšiu ako 10 dní, je Prevádzkovateľ oprávnený objednávku, zmluvu a dohodnuté obchodné podmienky zrušiť.

Platby z firemného konta:

1. Pri príchode do Fitness Centra je Klient povinný mať pri sebe čipovú kartu, inak mu nie je Prevádzkovateľom umožnený vstup do priestorov prevádzky.

2. Pri platbe čipovou kartou sa z vkladu odčíta cena poskytnutých služieb. Súčasne vystaví pracovník/čka recepcie Klientovi potvrdenku s uvedením zaplatenej ceny služieb a ďalších produktov a zostatok na konte.

3. Pokiaľ sa nedohodne Prevádzkovateľ s Firmou písomne inak, je možné z firemného konta hradiť služby poskytnuté zamestnancom a členom orgánov Firmy, aj tovar zakúpený vo Fitnes Centre. Firma je povinná svojich zamestnancov alebo členov štatutárnych orgánov informovať o jednotlivých druhoch služieb a produktov, ktoré sú oprávnení z firemného konta hradiť. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za nedostatočné alebo chybné poskytnutie informácií zodpovednej osoby Prevádzkovateľa.

4. Firma, alebo ňou splnomocnená osoba je oprávnená požiadať o potvrdenie o zostatku firemného konta na recepcii Fitnes Centra. Podrobné vyúčtovanie uskutoční Prevádzkovateľ na žiadosť Firmy za poplatok 6,00 eur mesačne. Zaslanie vyúčtovania poštou zabezpečí Prevádzkovateľ na žiadosť Firmy.

5. Na zrušenie a zablokovanie firemného konta sa primerane použijú ustanovenie ako pri zrušení kredit konta.

Rezervácia služieb a denná rezervácia služieb

1. Rezerváciou služby sa rozumie rezervácia služby, ktorá má byť pravidelne v dohodnutom čase poskytnutá dohodnutému Klientovi počas obdobia max. 14 dní.

2. Rezerváciu skupinových cvičení je možné vykonávať prostredníctvom rezervačného systému dostupného na stránkach www.imperiafitness.sk. , telefonicky alebo osobne na recepcii fitness centra. Tento systém je jediným systémom rezervácií na všetky skupinové cvičenia v rozvrhu hodín Imperia Fitness. Klient je povinný sa v rezervačnom systéme registrovať. Klientovi nebude umožnené zúčastniť sa na skupinovým cvičení bez vopred uskutočnenej rezervácii cez rezervačný systém.

3. Službu on-line rezervácie môžu využívať Klienti, ktorí majú u Prevádzkovateľa zriadené konto, firemné konto alebo máju zakúpenú vstupnú permanentku. Služba on-line rezervácie je Prevádzkovateľom poskytovaná bezplatne.

4. Klient je povinný udržovať na svojom zákazníckom konte minimálny vklad vo výške vstupného na rezervované skupinové cvičenie.

5. Rezervácia je možná na všetky uvedené skupinové cvičenia v rozvrhu hodín na max. 2 týždne vopred, najneskôr však 1 hodinu pred začiatkom danej lekcie. Každý klient môže mať rezervovaný neobmedzený počet skupinových cvičení.

6. Rezerváciu je možné zdarma zrušiť najneskôr 2 hodín pred začiatkom skupinového cvičenia cez rezervačný systém na www.imperiafitness.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0911 994 996.

7. V prípade, že klient svoju rezerváciu včasne nezruší, alebo sa rezervovanej lekcie nezúčastní, rezervácia automaticky prepadne a bude mu účtovaný storno poplatok v cene skupinového cvičenia krát množstvo rezervácii, ktoré klient včas nezrušil.

Špeciálne kurzy a akcie

1. Špeciálnym kurzom sa rozumie kurz (opakované poskytovanie služieb určitého druhu), ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah, ohraničený počet Klientov a pevne určenú cenu. Špeciálny kurz sa predáva ako jeden celok, kurzovné je nutné zakúpiť v predpredaji a nie je možné ho vrátiť.

2. Špeciálnymi akciami sa rozumejú mimoriadne, väčšinou jednorazové, dopredu ohlásené poskytovanie služieb určitého druhu, ktoré majú ohraničený rozsah, ohraničený počet návštevníkov a pevne stanovenú cenu. Lístky je nutné zakúpiť v predpredaji a nie je možné ich vrátiť. Obmedzenie prevádzky v súvislosti s organizáciou špeciálnych akcií bude vopred avizované plagátmi, umiestnenými v priestoroch fitness centra.

3. Pokiaľ Klient predloží lekárske potvrdenie, že nie zdravotne spôsobilý zúčastniť sa špeciálnej akcie, a to najmenej 2 dni vopred, môže ponúknuť už zakúpené lístky na recepcii fitness centra k predaju. Na predaj lístkov nie je právny nárok.

čl. VII

Zodpovednosť návštevníkov

Postup v prípade prerušenia dodávky vody:

1. V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, nemá Klient právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do fitness centra.

2. V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávky teplej vody v priebehu čerpania služby a táto porucha dodávky vody nebude odstránená v priebehu pobytu Klienta vo fitness centre, je Klient, ktorý túto službu čerpal, oprávnený žiadať kompenzačný poplatok 1,00 euro.

Postup v prípade nemožnosti riadneho čerpania služby:

1. V prípade, že vzhľadom k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúcej určitý druh služby, vznikne v priebehu čerpania požadovaného druhu služby stav, že nie je možné ďalej riadne dokončiť čerpanie tejto služby a k tomuto stavu dôjde do 35 min od zahájenie čerpanie služby, vzniká Klientovi nárok na vrátenie vstupného.

2. Ak k vyššie uvedenému stavu príde po uplynutí 35 min od zahájenia čerpania požadovanej služby, má Klient, ktorý túto službu čerpal, právo požadovať kompenzačný poplatok 1,00 euro.

3. V prípade obmedzeného poskytovania služieb, nemá návštevník právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody, pokiaľ bol na obmedzenie prevádzky fitness centra upozornený pri vstupe do fitness centra.

Postup v prípade, kedy inštruktor zabezpečujúci skupinové cvičenie nevyhovuje požadovaným kritériám návštevníka:

1. V prípade, že službu zabezpečuje pracovník Prevádzkovateľa (inštruktor), ktorý nespĺňa požiadavky Klienta, je tento do 15 min od začatia čerpania tejto služby oprávnený prerušiť čerpanie služby a požadovať vrátenie vstupného. O prerušení čerpania služby je Klient povinný ihneď informovať obsluhu recepcie fitness centra.

2. Ak k prerušeniu čerpania služby z vyššie uvedených dôvodov dôjde po uplynutí 15 min od zahájenia čerpania tejto služby, nemá Klient právo na vrátenie vstupu, ani na pomernú zľavu a táto služba sa považuje za riadne poskytnutú.

Strata kľúča a strata alebo výmena čipovej karty:

V prípade straty kľúča od trezoru alebo straty alebo výmeny Imperia Fitness čipovej karty je Klient povinný:

• Sumu 5,00 eurá ako náklad za zriadenie nového kľúča

• Sumu 10,00 eur ako náklad za výmenu zámku

• Pri strate alebo zámene karty a vyžiadania založenia novej, je klient povinný sa preukázať dokladom totožnosti a dokladom o zaplatení kreditu, ktorý si nárokuje. Pri založení novej karty z dôvodu straty/odcudzenia/poškodenia sa účtuje suma 6,00 eurá ako náklad za vyhotovenie novej čipovej karty

Zodpovednosť klienta za ním spôsobenú škodu:

1. Klient je v priestoroch fitness centra povinný správať sa tak, aby nadmerne nenarušil iných Klientov a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku.

2. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi stratou zapožičaného športového náčinia, športového odevu, obuvi, uterákov a pod.

3. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu na donesených, alebo odložených veciach:

1. Prevádzkovateľ fitness centra nezodpovedá za škodu spôsobenú na donesených a odložených veciach Klienta uložených do skrinky v šatni, ktorú si Klient uzamyká sám zvoleným PIN kódom.

2. Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností. Tieto je Klient povinný uschovať v trezoroch umiestnených na recepcii, inak Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú ich stratou alebo odcudzením.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

4. Právo na náhradu škody musí byť Klientom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

Zodpovednosť za vady na tovare:

V prípade, že tovar zakúpený u Prevádzkovateľa, má vady, je Klient oprávnený uviesť tieto vady v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa v zmysle reklamačného poriadku umiestneného na recepcii fitness centra.

Zodpovednosť za inú škodu:

Zodpovednosť za inú škodu sa riadi ustanovením § 421 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť pri zneužití Imperia Fitness čipovej karty do okamihu zablokovania permanentnej karty, vykonané podľa čl. V., bod. 3, nezodpovedá Prevádzkovateľ za jej zneužitie treťou osobou.

čl. VIII

Dezinsekcia a deratizácia

Vykonávanie dezinsekcie a deratizácie zabezpečuje OC MAX, v ktorom sa fitness centrum nachádza, v zmysle svojho prevádzkového poriadku.

čl. IX

Spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia

Čas určený na upratovanie komplexu je denne od 21:00 h do 24:00 h. Minimálne 2-krát ročne sa vo fitness centre vykonáva sanitárny deň na celkovú hygienickú očistu priestorov.

Tuhý odpad z odpadových nádob fitness centra sa odstraňuje do kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sú spoločné pre prevádzky v OC MAX a ktorých vyprázdňovanie, odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu zabezpečuje OC MAX v zmysle svojho prevádzkového poriadku. Odvoz tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje Mesto Trenčín.

Vo fitness centre sú umiestnené nádoby na odpad, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby, minimálne 1-krát denne v čase určenom na upratovanie alebo podľa potreby. Nádoby sa denne čista a dezinfikujú.

Dezinfekcia povrchových plôch ako aj vlhká mechanická očista podláh a zariadení na osobnú hygienu (sociálne zariadenia, umývadlá a sprchy) v prevádzke je vykonávaná počas celého dňa podľa potreby, minimálne však 1-krát denne v čase určenom na upratovanie fitness centra.

Denne v čase určenom na upratovanie fitness centra je vykonávaná dezinfekcia povrchov cvičebných zariadení. Dezinfekciu vykonáva osoba určená prevádzkovateľom.

Na čistenie a dezinfekciu vo fitness centre sa používajú prostriedky SAVO a BIOTEX, pri ktorých používaní Prevádzkovateľ postupuje podľa návodu výrobcu, s dodržaním doby exspirácie. Na čistenie podláh sa používa prostriedok SAVO. Na dezinfekciu a čistenie WC sa používa prostriedok DOMESTOS.

Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne, počas sanitárneho dňa.

Dezinfekcia, čistenie, upratovanie, ako aj všetky činnosti spojene s čistotou a poriadkom vo fitness centre sú v zodpovednosti Prevádzkovateľa.

Vypracoval: Martin Podolák

konateľ

Imperia Fitness s.r.o.