+421 911 994 996
Data Privacy

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť Imperia Fitness s.r.o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri s pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej le n „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane o s obných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ď;alej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Imperia Fitness s.r.o., Gen. M.R. Štefánika 422/84, Trenčín 911 01, IČO: 52365824, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38321/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
tel. +421 911 269 237
e-mail: info@imperiafitness.sk

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

a) Objednávka služi eb/tovaru a uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie služby alebo tovaru, vybavo vanie prípadnej reklamácie. Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený zmluvou o službách, p rípadne k0;pnou zmluvou a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (tel., e-mail), údaje o zakúpenom tovare a údaje s50;visiace s platbou za službu alebo tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom. Bez poskytnutia osobných údajov zákazníka nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

b) Účtovné a daňové účely

Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

c) Kamerový systém

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a na účely ochrany majetku Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb, sú priestory prevádzky (priestor fitnescentra) monitorované kamerovým systémom.

Prá vnym základom spracúvania osob ných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch a ochrana majetku Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

d) Registračný formulár a online účet

Vzh8;adom k skutočnosti, & #382;e objednávanie služieb fitnescentra prebieha elektronickou formou, osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby prostredníctvom elektronic kého formulára, e-mailom, príp. telefonicky a tieto údaje sú uložené v informačnom systéme fitnescentra (rezervačný systém). Rozsah spracúvaných osobných údajov je definovaný položkami elektronického formulára, najmä: meno, priezvisko, titu l, adresa príp. dodacia adresa, kontaktné údaje (tel., e-mail). Okrem uvedených osobných údajov je spracúvaná aj IP adresa a súbory cookies. Ďal ej môže byť spracúvaný dátum narodenia zákazníka a to za účelom poskytovania kvalitných a odborných služieb (napr. príprava osobného tréningového a výživového plánu prispôsobeného veku zákazníka) a taktiež fotografia zákazníka pre evidenciu predplatených permanentiek na vstup do fitnescent ra (10-vstupovej, mesačnej, 3-mesačnej a 6-mesačnej) a na predplatenú 10 vstupovú permanentku na skupinové cvičenia.

Právnym základom spracúvania osob n ých údajov je plnenie zmluvy formou poskytovania služieb fitnescentra v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a taktiež oprávnený z5 ;ujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným zá ujmom Prevádzkovateľa je poskytovanie kvalitných a odbo rných služieb zákazníkom a ko i ochrana záujmov Prevádzkovateľa pred neoprávneným využívaním služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Spracúvan ie osobných údajov prebieha b ez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobn3;ch údajov na uvedený úč el je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Bez posk ytnutia osobných údajov nie je možné zriadi#7; prístupové konto, potrebné na využívanie služieb Prevádzkovateľa.

e) Spracovanie fotografie a videozáznamu

Na marketingové a propagačné účely mô82;e Prevádzkovate& #318; spracúvať mená, fotografie a videozáznamy osôb, ktor é poskytli na tento &# 250;čel svoj dobrovo18;ný súhlas. Vyjadren ím súhlasu dotknutej oso by môže byť meno, obra zový materiál ako video alebo fot ografia zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa aleb o na jeho účtoch sociálnych sietí.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvan ie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na poskytovanie služieb Prevádzkovateľa.

f) Zasielanie newsletter-u

Na účely priameho marketingu, t. j. zasielania informácií o zľavách, novinkách, akciových ponukách a pod. Prevádzkovateľ môže spracúvať meno, priezvisko a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja poskytovaných služieb a tovarov. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa.

U dotknutých osôb, ktoré nie sú zákazníkmi Prevádzkovateľa, môžu byť na marketingové účely spracúvané meno, priezvisko a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) len na základe poskytnutého dobrovoľného súhlasu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Neposkytnutie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na poskytovanie služieb Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek ukončiť zasielanie newsletter-a a to odhlásením sa z jeho odberu prostredníctvom odkazu umiestneného v spodnej časti newsletter-a alebo kontaktovaním Prevádzkovateľa na adrese info@imperiafitness.sk.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

 • správca softvéru pre evidenciu návštevníkov fitnescentra,
 • zmluvný partner v oblasti účtovníctva,
 • správca kamerového systému,
 • správca webovej stránky Prevádzkovateľa.
(bližšie informácie na vyžiadanie).

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:
 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi,
 • v prípade kamerového systému je lehota uchovávania záznamu 15 dní,
 • v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu na ktorú bol súhlas poskytnutý, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na základe poskytnutia súhlasu vymazané.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov právo:
 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas poskytla.

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: info@imperiafitness.sk,
 • písomne na adresu: Imperia Fitness s.r.o., Gen. M.R. Štefánika 422/84, 911 01 Trenčín.